Światowy obóz koncentracyjny – żywność według norm europejskich i zasad FDA !

Światowy obóz koncentracyjny – żywność według norm europejskich i zasad FDA !
Wojna rasy panów z ludźmi .
Od 1999 roku dzień w dzień pisze ,a to rzucanie jak grochem o ścianę , bo nadal nie potraficie walczyć i wybierać dobrego pośród złego, dajecie się łapać zarówno na wyborze ludzi jak i mięsa …

Będzie więcej trucizn w wędlinach?!. Tak jakby dziś było inaczej , to próba manipulacji, ponieważ już dziś większość wędlin posiada tak dużą ilość chemii i dodatków konserwujących , że mięso wydaje się być dodatkiem do obozowych racji żywnościowych …

  
Dobrze wiecie ,że obozy testowały przystosowanie człowieka to minimalnych racji żywnościowych , oraz do sterylizującej chemii w wodzie i jedzeniu …

Dr. Mengele odniósł sukces, dziś sami przyjmujecie dzieło jego eksperymentów, wspierając to farmacją i lekami !

Po cichu, tyl­ny­mi drzwia­mi urzęd­ni­cy z Bruk­se­li po­zwa­la­ją coraz bar­dziej truć ludzi. Z jed­nej stro­ny wci­ska­ją nam, że wę­dzon­ki z ma­łych za­kła­dów są ra­ko­twór­cze i pró­bu­ją ogra­ni­czyć ich pro­duk­cję, a z dru­giej po­zwa­la­ją pro­du­cen­tom sto­so­wać w wę­dli­nach jesz­cze wię­cej szko­dli­wej che­mii. 
Wła­śnie – na proś­bę wiel­kich kon­cer­nów – aż o 50 proc. zwięk­szy­li do­pusz­czal­ną za­war­tość sil­nie tru­ją­cych azo­ty­nów!

( Pytam się kto wygrał wojnę ? Odpowiedź jest prosta. Wojnę wygrali finansujący Niemców, Anglicy i Amerykanie , w zamian za stanowiska zafundowali Europie i Afryce gigantyczny test chemiczno – militarny : 

http://newspaper.hvs.pl/iv-rzesza-banksterzy-nowy-porzadek-i-terror-rzadowy/ ,

http://ligaswiata.blog.pl/2013/02/22/wall-street-i-dojscie-do-wladzy-hitlera/ )

Wyż­sza norma dla azo­ty­nów, wyż­sza norma dla wielu in­nych szko­dli­wych kon­ser­wan­tów. Zdro­wie, a nawet życie ludzi dla urzęd­ni­ków się nie liczą, ważne są tylko zyski kon­cer­nów. Bo im cho­dzi oczy­wi­ście o to, by wę­dli­ny miały ter­min przy­dat­no­ści do spo­ży­cia jesz­cze dłuż­szy niż obec­nie!

  
Jest to zakrojony na gigantyczną skale proces wielowymiarowej depopulacji…

Ale nie zna­czy to wcale, że dłu­żej będą zdro­we. Zna­czy tylko, że dłu­żej będą do­brze wy­glą­dać i pach­nieć, bo o zdro­wiu tu w ogóle nie ma mowy!

Kon­ser­wan­ty, w tym do­da­ne teraz azo­ty­ny, są nie­sły­cha­nie szko­dli­we dla zdro­wia. Po­wo­du­ją po­wsta­wa­nia naj­cięż­szych no­wo­two­rów zło­śli­wych, a także nie­do­tle­nie­nie i ob­umie­ra­nie tka­nek przez wy­pie­ra­nie tlenu ze krwi. To po pro­stu za­bój­cze tru­ci­zny!

Czy trze­ba je do­da­wać? Nie! Tylko można, jeśli dla kogoś waż­niej­sze niż zdro­wie klien­tów są zyski. Jak się oka­zu­je, nie wszyst­ko złoto co się świe­ci. Do tej pory uwa­ża­no Pol­skie pro­duk­ty na tle tych Eu­ro­pej­skich za bar­dzo zdro­we pro­du­ko­wa­ne eko­lo­gicz­nie. Jak się oka­zu­je wcale nie jest tak ró­żo­wo.

Oka­zu­je się bo­wiem, że Pol­ska wcale nie na­le­ży do „proz­dro­wot­nych” kra­jów w Unii Eu­ro­pej­skiej. Nasz kraj ani razu w prze­ci­wień­stwie na przy­kład do Fran­cji, nie wy­stą­pił do Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej o za­ka­za­nie sto­so­wa­nia ja­kie­goś che­micz­ne­go „E-do­dat­ku” do żyw­no­ści. Mało tego, nasz kraj kil­ku­krot­nie za to po­pro­sił – i do­stał taką zgodę – na sto­so­wa­nie więk­szej ilo­ści che­micz­nych E do­dat­ków.

  
(Polscy ludobójcy w urzędach nakłaniają producentów do stosowania chemii obiecując im wyższe dochody i kontrakty z marketami!)

– „Do mo­je­go ga­bi­ne­tu coraz wię­cej ludzi się zgła­sza z do­le­gli­wo­ścia­mi na tle po­kar­mo­wym. To wszyst­ko spo­wo­do­wa­ne jest coraz więk­szą obec­no­ścią che­micz­nych do­dat­ków do żyw­no­ści” – mówi le­karz Wal­de­mar Paw­łow­ski . „– Ku­mu­la­cja sub­stan­cji do­da­wa­nych do żyw­no­ści w or­ga­ni­zmie czło­wie­ka pro­wa­dzi do cięż­kich cho­rób, od aler­gii przez owrzo­dze­nia po no­wo­two­ry, w tym je­li­ta gru­be­go!”

http://ligaswiatowa.hvs.pl/imperium-zla-12-rakotworczych-produktow-monsanto/ 

Azo­ty­ny po­wo­du­ją raka jelit – Azo­tyn po­ta­su i azo­tan sodu i po­ta­su w wę­dli­nach po­pra­wia­ją i wy­ostrza­ją smak i za­pach i na wiele dłu­żej niż po­zo­sta­łe kon­ser­wan­ty kon­ser­wu­ją pro­duk­ty. Ale po­wo­du­ją po­wsta­wa­nie wielu no­wo­two­rów, w tym je­li­ta gru­be­go, aler­gii i nie­ży­tów żo­łąd­ka.

  

Żół­cień 2G, tar­tra­zy­na, żół­cień chi­no­li­no­wa – Barw­ni­ki – pro­dukt po­trak­to­wa­ny nimi jest atrak­cyj­niej­szy i le­piej się sprze­da­je niż ten z tra­dy­cyj­nej wę­dzar­ni. Barw­ni­ki w wę­dli­nach na­da­ją pięk­ny ru­mia­ny kolor. W or­ga­ni­zmie po­wo­du­ją oty­łość, aler­gie, astmę, pro­ble­my z żo­łąd­kiem, a u dzie­ci ADHD. Te same barw­ni­ki, które sto­su­je się do żyw­no­ści, sto­su­je prze­mysł che­micz­ny do farb, la­kie­rów i che­mii go­spo­dar­czej.

Kwas al­gi­no­wy, po­li­fos­fo­ran sodu i po­ta­su – to sta­bi­li­za­to­ry, które do­da­ne do wę­dlin wiążą wlaną wodę, przez co zwięk­sza się waga wy­ro­bu i zysk pro­du­cen­ta. Po­wo­du­ją silne aler­gie po­kar­mo­we i skór­ne, uszka­dza­ją też ścian­ki jelit i po­wo­du­ją grzy­bi­ce.

Pal­mi­ty­nian askro­by­lu – za­gęsz­cza­cze w wę­dli­niar­stwie sto­so­wa­ne są jako wy­peł­nia­cze w kieł­ba­sach, szyn­kach, pasz­te­tach i kon­ser­wach. Od­po­wia­da­ją za silne re­ak­cje aler­gii po­kar­mo­wej i skór­nej. U dzie­ci mogą po­wo­do­wać dusz­no­ści i ka­szel.

Glu­ta­mi­nian sodu – za­stę­pu­je w wę­dli­niar­stwie sól, wzmac­nia smak i za­pach. Ale to sil­nie tru­ją­ca syn­te­tycz­na sub­stan­cja, która u czło­wie­ka pro­wa­dzi do cięż­kich cho­rób ukła­du po­kar­mo­we­go. Glu­ta­mi­nian sodu jest obec­ny w prak­tycz­nie każ­dej go­to­wej przy­pra­wie.

http://zanimkupisz.hvs.pl/e621-glutaminian-sodu/ 

Wo­do­ro­wę­glan sodu, wę­glan po­ta­su– re­gu­la­to­ry kwa­so­wo­ści – w wę­dli­niar­stwie sto­so­wa­ne są jako do­da­tek za­kwa­sza­ją­cy pro­dukt. Jego spo­ży­cie po­wo­du­je za­kwa­sze­nie or­ga­ni­zmu i roz­wój grzy­bic w je­li­cie gru­bym, osła­bie­nie je­li­ta grube po­wo­du­je spa­dek od­por­no­ści ca­łe­go or­ga­ni­zmu na wsze­la­kie in­fek­cje.

  
Aspar­tam – rakotwórczy za­mien­ni­ki cukru do­da­wa­ny jest do przy­praw i jako za­mien­nik cu­krów. Sło­dzi­ki od­po­wia­da­ją za aler­gie, raka… u czło­wie­ka, uszka­dza­ją je­li­to grube i nisz­czą wą­tro­bę.

http://zanimkupisz.hvs.pl/e951-aspartam-i-fluor-obozy-koncentracyjne-ciagle-zywe/ 

Glu­ten pszen­ny – spo­iwa są w wę­dli­niar­stwie sto­so­wa­ne do spa­ja­nia ni­skiej ja­ko­ści ka­wał­ków mięsa, skra­wa­nych kości głów­nie w pro­duk­tach z mięsa mie­lo­ne­go, w szyn­kach pusz­ko­wa­nych i kieł­ba­sach. Spo­ży­wa­nie tego skład­ni­ka w nad­mia­rze po­wo­du­je re­ak­cje aler­gicz­ne, dusz­no­ści i astmy.

Tlenek Węgla (stosowany przez FDA) poprawia wygląd starego mięsa, 70% wędlin i mięs jest przeterminowanych.

  
Antybiotyki – aż 80% wszystkich sprzedawanych antybiotyków trafia do karmy dla zwierząt … Zobacz jakie to ma dalsze reperkusje poza Twoimi depresjami i chorobami :

http://ligaswiatowa.hvs.pl/bierzesz-leki-ryby-ptaki-maja-problem/

http://zanimkupisz.hvs.plhttp://newspaper.hvs.pl/trujace-dodatki-spozywcze/

Liga Świata

Dydymus

Piszemy dla was prawdę bez elementów wpływów partyjnych, hierarchicznych i religijnych.

Reklamy