Rząd Wielkiej Brytanii wspiera pedofilię i homoseksualizm.

Rząd Wielkiej Brytanii wspiera pedofilię i homoseksualizm.
Za bez­piecz­ny i zdro­wy uzna­ło bry­tyj­skie Mi­ni­ster­stwo Edu­ka­cji seks trzy­na­sto­lat­ków. Kon­tro­wer­syj­ną opi­nię za­mie­ści­ło w wy­tycz­nych dla na­uczy­cie­li wy­cho­wa­nia sek­su­al­ne­go. Or­ga­ni­za­cje pro­ro­dzin­ne są obu­rzo­ne, zwłasz­cza, że w wy­tycz­nych jest też ze­zwo­le­nie na sto­sun­ki ho­mo­sek­su­al­ne na­sto­lat­ków.

W do­ku­men­cie jako nor­mal­ne za­cho­wa­nia dla grupy wie­ko­wej 13-17 lat uzna­no jej za­in­te­re­so­wa­nia por­no­gra­fią, pro­wa­dze­nie roz­mów z pod­tek­sta­mi sek­su­al­ny­mi, uży­wa­nie in­ter­ne­tu do cza­tów na te­ma­ty sek­su­al­ne, a także, o zgro­zo, kon­tak­ty sek­su­al­ne z przed­sta­wi­cie­la­mi tej samej płci oraz płci prze­ciw­nej. 

„Są one bez­piecz­ne i zdro­we w okre­sie do­ra­sta­nia” twier­dzą au­to­rzy kon­tro­wer­syj­ne­go do­ku­men­tu.

  
Wy­tycz­ne Mi­ni­ster­stwa Eu­du­ka­cji spo­tka­ły się z ostrym sprze­ci­wem or­ga­ni­za­cji pro­ro­dzin­nych. Sarah Car­ter z Fa­mi­ly Edu­ca­tion Trust, pod­kre­śla, że za­pi­sy z wy­tycz­nych są sprzecz­ne z pra­wem. Nie ze­zwa­la ono na kon­tak­ty sek­su­al­ne z oso­ba­mi po­ni­żej 16. roku życia. Gdyby więc jakiś 17-la­tek prze­spał się z 13-lat­ką, byłby oskar­żo­ny o pe­do­fi­lię. Ale urzęd­ni­cy jakoś tego nie do­strze­gli.

Or­ga­ni­za­cje pro­ro­dzin­ne mają na­dzie­ję, że na­uczy­cie­le będą mą­drzej­si od urzęd­ni­ków Mi­ni­ster­stwa Eud­ka­cji i nie będą pro­pa­go­wać pe­do­fi­lii i ho­mo­sek­su­ali­zmu wśród uczniów.

Do czego to zmierza :

Przede wszystkim do domoralizacji i seksualizacji jako elementu podziału społecznego .

  
Zainteresowanie seksem i deprawacją sprzyja rozwojowi nałogów i brakiem zainteresowania duchowością i polityką…

Zauważmy, że zainteresowanie seksem wpływa na zwiększenie zainteresowania sterylizacją i aborcją – co jest kluczowym elementem depopulacji !!!

  
Jest do wstęp do standardowych programów sterylizacyjnych – wystarczy wyobrazić sobie te hasła propagandowe : już nie obawiaj się ciąży , ciąża nie przeszkodzi Ci w nauce i karierze, ciąża nie przerwie Ci dobrej zabawy …

http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/edukacja-seksualna-dla-pieciolatkow.html

http://newspaper.hvs.pl/seksualizm-i-deprawacja-niszczycielem-dzieci-i-kobiet/

http://newspaper.hvs.pl/skonstruowano-nowy-wymiar-homoseksualizmu-moda-deprawacji/

Liga Świata

Dydymus

Reklamy